REGULAMENT PENTRU TESTAREA DE PRODUSE

 

SCOP.DURATA.LOC

Organizatorul RTC PROFFICE EXPERIENCE SA, cu sediul în București, sector 5, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, Clădirea Afi Tech Park 1, spațiul 1, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/23411/1994, CUI RO6562512, reprezentată prin Șerban Oarză – Director general,  pune la dispoziția persoanelor juridice, care acceptă și respectă termenii și condițiile prezentului regulament, posibilitatea de a testa diverse produse comercializate pe site-ul companiei RTC derulând o sesiune de testare de produse, pe teritoriul României, în vederea stimulării vânzărilor.  Posibilitatea de testare nu este destinată persoanelor fizice.

Lista produselor care sunt oferite de organizator pentru test poate fi consultată în secțiunea dedicată prezentă pe site. Testarea produselor se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare „Regulament”. Regulamentul este obligatoriu pentru toate persoanele juridice care doresc să testeze produse. Programul de testare a produselor se poate face începând cu data prezentului regulament pe o perioadă iniţială de 24 luni până la data de 31.12.2020 în limita stocului disponibil. Organizatorul poate decide în orice moment încetarea posibilității de testare a produselor.

Organizatorul poate decide în orice moment modificarea Regulamentului, orice astfel de modificare a Regulamentului va face obiectul unui act adiţional la Regulament şi va intra în vigoare după minim 24 de ore de la adoptare şi publicare pe site.

CONDIȚII DE TESTARE

 • Produsele care se doresc a fi testate pot fi pot fi selectate pe site-ul RTC, în secțiunea dedicată, în funcție de disponibilitatea acestora. Pot fi testate doar produsele semnalizate în acest scop. Testarea altor produse, nesemnalizate în acest sens, nu este permisă. Un client poate testa o singură dată același produs. Astfel, un anumit produs nu poate fi testat de mai multe ori de acelaşi client. Angajații RTC vor urmări respectarea acestei reguli. Produsele luate în test pot fi testate numai în condițiile și pentru scopurile pentru care au fost create respectivele produse. RTC își rezervă dreptul de a refuza cererea de testare produs, dacă aceasta nu respectă condițiile stabilite și nu este justificată.

DESFĂȘURAREA TESTĂRII

Clienții pot alege pentru testare orice produs din lista afisată pe site-ul RTC în secțiunea dedicată. Se pot lua în test mai multe produse diferite, dar nu mai mult de 5 produse concomitent. Pentru a putea lua produsul în test  Clientul trebuie să prezinte angajaților Organizatorului motivul scopul pentru care este solicitată testarea. În plus, Clientul trebuie să completeze toate câmpurile formularului ieșire test pus la dispoziție de Organizator. Durata de testare a produselor este de maxim 5 zile lucrătoare durată calculată de la momentul recepționării produselor. Cheltuielile de transport și livrare sunt în sarcina Organizatorului.

La finalul duratei de testare, clienții vor avea posibilitatea de a trimite un feedback privind produsele testate în care vor prezenta detaliat experienţa lor cu privire la produse, opinia privind calitatea produselor; acesta se va trimite în scris, la adresa marketing@rtc.ro sau prin completarea unui formular de satisfacție pus la dispoziție de Organizator.

RESPONSABILITATE

Prin luarea în test a produsului Clientul își asumă integral consecințele testării. Clientul acceptă să suporte toată contravaloarea produsului în următoarele cazuri: dacă provoacă orice fel de daună produsului. Prin daune se înțelege: lovituri, vopsire, rupere, găurire, etc. Dispoziţiile prezentului paragraf nu se aplică în cazul produselor de natura celor care se consumă prin utilizare.

OBLIGAȚII ALE CLIENȚILOR

În vederea testării produselor puse la dispoziție de Organizator clienții care iau produse în test trebuie să respecte următoarele obligații:

 • să ofere toate datele necesare pentru emiterea formularul de test pus la dispoziție de organizator;
 • să justifice scopul cererii pentru testarea produselor;
 • să semneze formularul de ieșire test pus la dispoziție de organizator;
 • să pună la dispoziția organizatorului o carte de identitate valabilă pentru întocmirea actelor de predare produse;
 • să respecte condițiile de utilizare, întreținere, depozitare ale produselor;
 • să folosească produsele în scopul în care au fost create;
 • să respecte durata de testare a produselor agreată cu organizatorul;
 • să returneze produsele, cu toate componentele și accesoriile predate de organizator inclusiv manuale, instrucţiuni; retunarea produselor se va face în stare de funcţionare şi fără defecte, pe cheltuiala Organizatorului. În caz contrar, Organizatorul are dreptul de a face orice demersuri legale pentru antrenarea răspunderii Clientului. Dispoziţiile prezentului paragraf nu se aplică în cazul produselor de natura celor care se consumă prin utilizare;
 • să-și asume toate consecințele testării produselor, atât cu privire la propria persoană, cât și cu privire la terți și bunurile acestora;
 • să nu vândă, să nu comercializeze produsele primite pentru testare;
 • pentru defectele cauzate produsului, precum și pentru orice prejudicii generate de utilizarea produsului pentru o  destinaţie diferită de cea pentru care fost predat sau ca urmare a folosirii lui necorespunzătoare sau cu nerespectarea instrucţiunilor de utilizare, inclusiv pentru prejudiciile generate Organizatorului sau terților sau bunurilor terţilor, clientul va fi cel răspunzător;
 • conform legislaţiei române, în relaţiile cu persoanele juridice care doresc să beneficieze de posibilitate de testare sau care participă la testare, nu vor fi aplicabile prevederile legislaţiei române privind protecţia consumatorilor, persoanele juridice neputând fi incadrate în sfera noţiunii de consumator, astfel cum aceasta este definită de legislaţia relevantă;
 • Organizatorul are dreptul să eticheteze produsul cu menţiunea ”Tester”, iar clientul se obligă să menţină menţiunea astfel aplicată permanent, pe toata durata testării şi până la returnarea produsului;

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI

În vederea testării Organizatorul va îndeplini următoarele obligații:

 • să pună la dispoziția Clienților produsele destinate testarii, în limita stocului disponibil;
 • să pună la dispoziția clienților formularul de test pe baza căruia se testează produsul;
 • să ofere informațiile necesare pentru desfășurarea testării
 • să ofere spre testare produse conforme cu reglementările în vigoare şi în ambalajele lor originale, purtând etichete corespunzătoare;
 • Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către client în legătura cu produsele testate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege care stabilesc clar răspunderea Organizatorului.

TAXE

Posibilitatea de testare este acordată în vederea stimulării vânzărilor; tratamentul fiscal aplicabil fiind cel reglementat de lege.

PRELUCRAREA DATELOR

Organizatorul declară că va utiliza datele personale primite de la clienţi (nume, prenume, număr de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa şi altele incluse în prezentul Regulament) exclusiv pentru executarea obligaţiilor sale aferente testării rezultate din prezentul Regulament, livrarea produselor solicitate pentru testare şi a obligaţiilor legale. Alte detalii privind prelucrarea datelor sunt incluse în Anexa privind Informarea privind protecția datelor cu caracter personal în cazul clienţilor persoane juridice.

LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţii care solicită testarea sau testează produsele în temeiul prezentului Regulament, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române de la sediul Organizatorului.

REGULAMENTUL

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.  Regulamentul este disponibil în mod gratuit şi va fi făcut public pe site-ul ww.rtc.ro.

Regulamentul intră în vigoare la data de: 01.01.2019.

Organizator,

RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A.

Prin Șerban Oarză

Director general

ANEXA LA REGULAMENTUL PENTRU TESTAREA DE PRODUSE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE - PENTRU CLIENTI PERSOANE JURIDICE

Organizatorul RTC PROFFICE EXPERIENCE SA, cu sediul în București, sector 5, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, Clădirea Afi Tech Park 1, spațiul 1, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/23411/1994, CUI RO6562512, reprezentată prin Șerban Oarză – Director general, denumită în continuare “RTC”,

Având în vedere Regulamentul pentru testarea de produse vă aducem la cunoștință următoarele:

 1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
 2. Prelucrăm numele și prenumele cuprinse în documentele transmise nouă în cererile de testare, în formularele de testare şi în feed-back-urile pe care ni le puneţi la dispoziţie în temeiul Regulamentului pentru:
 • executarea față de dvs. în calitate de client a obligaţiilor pe care ni le-am asumat prin Regulament, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dvs. în virtutea Regulamentului şi relației de colaborare dintre noi;
 • îndeplinirea obligațiilor fiscale prevăzute de lege; în același scop, datele personale enumerate vor fi transmise către prestatorul serviciilor de contabilitate;

Aceste date vor fi păstrate pe durata de valabilitate a Regulamentului, pe durata de testare a produselor, pe durata prevazută pentru returnarea produselor și transmiterea de feed-back și pe durata ținerii evidențelor fiscale prevăzute de lege.

 1. Prelucrăm numele și prenumele persoanei indicate de dvs. în cererea/formularul de testare pentru  recepționarea produselor, adresa de livrare, numărul de telefon, fax și adresa de e-mail indicate de dvs., pentru:
 • transmiterea produselor solicitate de dvs. pentru testare;
 • comunicarea cu dvs. în legătură cu solicitarea de testare;
 • îndeplinirea obligației de livrare a produselor; în acest scop, datele personale enumerate vor fi transmise și către furnizorul serviciilor de transport / curierat.

Aceste date vor fi păstrate pe durata de valabilitate a Regulamentului, pe durata de testare a produselor, pe durata prevazută pentru returnarea produselor și transmiterea de feed-back și pe durata ținerii evidențelor fiscale prevăzute de lege.

 1. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dvs. către noi și datele împuterniciților dvs. cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:
 • executarea obligațiilor contractuale;
 • realizarea interesului dvs. legitim de a fi informat în legătură cu drepturile ce decurg din contract;

Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului, pe durata de testare a produselor și pe durata prevazută pentru returnarea produselor și transmiterea de feed-back și pe durata ținerii evidențelor fiscale prevăzute de lege.

 1. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dvs.. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
 2. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, iar datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
 3. Beneficiați de următoarele drepturi: acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea obligaţiilor noastre prevăzute de Regulament. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dvs., în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având datele de contact următoare: Web site : http://www.dataprotection.ro/ Email: anspdcp@dataprotection.ro, Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336Bucuresti, Romania, Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212, Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

Data: 01.01.2019

RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A.,

prin

Șerban Oarză

Director general